جانشین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله کیست؟

چگونه آن همه سفارش پیامبر درباره علی علیه السلام را به بازی گرفتند؟!

ابوبکر یار غار پیامبر نبود!
نویسنده : غلامرضا نورمحمدنصرآبادی - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
 

ابوبکر یار غار پیامبر نبود!

از بزرگترین مشکلات اساسی اهل سنت و وهابیون این است که هیچگاه نخواستهاند بپندارند که تحریفات واقعی و عظیمی در مکتبشان رخ داده است. یکی ازاین مشکلات و معضلات دروغی است که در مورد یار غار پیامبر به خورد اهل سنتداده اند، تا جاییکه اهل تشیع نیز آن را باور کرده اند.
اعتقاد اهل تسنن در این است که در زمان هجرت به همراه پیامبر(ص)، کسی نبود جز ابوبکر.
اما در کتب خود اهل سنت هم چنین چیزی بیان نشده و آن را رد کرده اند. به همین دلیل نگاهی می اندازیم به کتب اهل سنت در این باره:


درکتاب البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 176آمده است که ابن بکر یا بطور کاملتر عبدالله بن بکر بن اریقط راهنما وهمراه پیامبر بوده که به همراه حضرت رسول(ص) به سمت مدینه در حرکت بودند.شاید برخی بگویند که نفر سوم ابوبکر بوده است. اما باید بدانند که قرآنهمان دو نفر را اعلام نموده است. در آیه 40 سوره توبه اشارهشده است که دو تن در غار حاضر بوده اند و پیامبر به همراه خود گفته کهنترس که خداوند با ماست. بنابراین نمی توانسته ابوبکر هم به همراه پیامبرباشد.
از سویی دیگر شما در هیچ کجا نخواهید دید که ابوبکر به این فضیلتاعتراف کند و بگوید که وی همراه پیامبر در غار قرار داشته است. کما اینکهوی در سقیفه به کمتر از این اشاره کرده است و گفته: «نحن عشیرة رسول اللّه و اوسط العرب أنسابا و لیست قبیلة من قبائل العرب الا و لقریش فیها ولادة». شما می توانید این مطلب را به وضوح در کتاب البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 205 مشاهده کنید.
باز هم می توان مدارک و دلایل دیگری را نیز در کتب اهل سنت دید. مثلاً در کتاب لسان المیزان جلد 5 صفحه 115 عسقلانی گفته است که از تابعین کسانی بوده اند که منکر ارتباط داشتن آیه غار با ابوبکر بوده اند. مانند ابوجعفر مؤمن طاق.
ازمهمترین مدارک که می توان به آن اشاره کرد، سخن عائشه دختر ابوبکر است کهدر کتب صحیح بخاری جلد 6 صفحه 42 و تاریخ ابن اثیر جلد 3 صفحه 199 والبدایه و النهایه جلد 8 صفحه 96 و همچنین در الاغانی جلد 16 صفحه 90 بهآن اشاره کرد این است که عائشه گفته است که هیچ آیه ای در وصف ما نازلنشده است.
از سویی دیگر در صحیحبخاری جلد 1 صفحه 128 و کتاب الاذان جلد 4 صفحه 240 و کتاب الاحکام بابإستقضاء الموالی و استعمالهم، سنن البیهق جلد 3 صفحه 89 و فتح الباری جلد13 صفحه 179 و جلد 7 صفحات 261 و 307 اشاره می کند که ابوبکر درهنگام رسیدن پیامبر از سفر مکه به مدینه ـ زمان هجرت ـ در مدینه از ویاستقبال کرده و در نماز جماعت گروه اول مهاجرین هم شرکت کرده است. اینیعنی اینکه وی نمی توانسته همزمان در دو جا، یعنی هم در سفر همراه پیامبرباشد و هم اینکه در مدینه در نماز جماعت شرکت کرده باشد.
البته موارد دیگری هم وجود دارد که می توان به این دو مورد نیز اشاره کرد: اول اینکه در کتاب البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 205 اظهارشده است که اصلاً پیامبر در غار تنها بوده و نیز در کتاب فتوح البدان جلد1 صفحه 64 آمده که قیافه شناسی که همراه مشرکین بوده است، فقط جای پایپیامبر را تشخیص داده که این موضوع از سوی یحیی بن معین در کتاب تهذییب الکمال جلد 29 صفحه 26 قابل قبول دانسته شده است.
بااین تفاسیر متوجه می شویم که حقیقت این است که اصلاً ابوبکر در غار همراهپیامبر نبوده و این دروغی بیش نیست که ابوبکر را در غار گذارده اند و گفتهاند که پایش را مار گزیده است و او بخاطر پیامبر فریاد نزده است. بایدبدانیم که تمام این دروغها بخاطر این است که برای ابوبکر فضیلت بتراشند واو را با مولای متقیان علی(ع) برابر کنند. در حالیکه کتبشان اعتراف می کندکه این فضیلت هم از آن ابوبکر نبوده است.
به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم و به هر دیدی نگاه کنیم، ابوبکر یار غار پیامبر نیست!